Skip to main content

DADES X VIOLÈNCIA SEXUAL

Dades sobre les violències sexuals exercides contra les dones

Les violències sexuals són una de les manifestacions més complexes de les violències masclistes. Amb aquestes es busca exercir el control total sobre les persones, atemptant contra el seu espai més pròxim: el seu propi cos. Aquestes violències poden no ser tan visibles a primera vista com d'altres, però freqüentment és travessada per altres tipus de violències en escalada, impedint obtenir el benestar de vida òptim per a les persones en presentar-se grans repercussions psicològiques i físiques. Aquesta invisibilitat és exponencial si afegim el factor que l'agressor a vegades és la mateixa parella o alguna persona propera a l'entorn social de la persona, i el fet que majoritàriament són dones qui pateixen aquestes violències.

 

Per aquests motius, no hi ha plena consciència que les violències sexuals continuen essent una problemàtica vigent a les nostres societats. Pot ocórrer a dones, homes, nenes i nens de qualsevol edat i condició; però essent tan evident la gran desigualtat en contra de les dones envers la problemàtica, s'ha de fer èmfasi per a visibilitzar aquestes diferenciacions i aconseguir accions concretes que les redueixin i, posteriorment, les erradiquin.

És per això que el projecte Dades X Violència sexual troba absolutament necessari presentar una web divulgativa, accessible i interactiva que recull dades sobre les violències sexuals en diferents territoris, de manera que també es puguin distingir i comprendre les variacions de com es treballa aquesta particular opressió del sistema patriarcal. Amb això s'espera aportar informació de qualitat que sigui d'utilitat per a la conscienciació i la posterior presa de decisions. La web s'ha elaborat mitjançant la recopilació de dades obertes.
S'ha tractat d'aportar una visió evolutiva de les dades en funció de la disponibilitat.
El portal web es distribueix en els següents apartats:

Espanya

Dades sobre violencies sexuals a España

En aquest gràfic s'identifica una tendència a l'alça en les tres variables representades per al període 2010-2019 a Espanya.
La bretxa entre victimitzacions i fets esclarits per violència sexual han disminuït a partir del 2015, tot i que això no implica que s'hagin resolt la totalitat de victimitzacions presentades en una denúncia. Per tant, el més destacable al gràfic, és la bretxa encara existent entre les victimitzacions i les detencions i investigats, que s'ha anat ampliant des del 2015.

D'acord al Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, amb fets aclarits es fa referència a quan té lloc alguna de les següents circumstàncies: 

"–Detenció de l'autor «in fraganti».

–Identificació plena de l'autor, o algún dels autors, sin necesidad de que esté detenido, aunque se encuentre en situación de libertad provisional, huido o muerto.

–Cuando exista una confesión verificada, pruebas sólidas o cuando haya una combinación de ambos elementos.

–Cuando la investigación revele que, en realidad, no hubo infracción." (2020).

 

Per detencions i investigats, es determina el següent:

"La detención alcanza la lectura de derechos de la persona física, privándole de libertad y poniéndolo a disposición judicial, por atribuirle la comisión de una infracción penal.

Investigado será una persona física o jurídica a la que se atribuya la participación en un hecho penal. No se adoptan medidas restrictivas de libertad para esa persona imputada." (Ídem, 2020). 

Mentre que l'apartat de victimizacions es defineix com "el número de hechos denunciados por personas en los cuales manifiestan ser víctimas o perjudicados por alguna infracción penal. Se diferencia del concepto de «víctima», ya que éste se refiere a personas individuales." (Ídem, 2020). 

 

Es computen dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístic de Criminalitat.
No s'inclouen dades d'investigats de la Ertzaintza. No s'inclouen dades de victimitzacions de la Ertzaintza ni dels Mossos d'Esquadra.

El gràfic presenta els fets esclarits per tipus de delicte de violència sexual del 2010 al 2019. Fent la comparativa de les dades del 2010 respecte als de 2019, els fets han augmentat.

Com es pot observar, "Altres" és la categoria on es determina que hi ha hagut un major nombre de fets en aquest període, on s'afegeixen els delictes d'abús sexual (amb/sense penetració), assetjament sexual, delictes de contacte mitjançant tecnologia amb menors de 13 anys amb finalitats sexuals, exhibicionisme, provocació sexual i relatius a la prostitució d'acord amb el SEC. 

D'altra banda, els casos corresponents a Agressió sexual i Agressió sexual amb penetració són els que tenen una major quantitat de fets aclarits al llarg dels anys, amb 1571 i 1520 casos el 2019, respectivament. Es destaca la gran diferenciació de fets entre aquests delictes i els que es recullen a les categories de Corrupció de menors/incapacitats i Pornografia de menors en el període d'estudi.
L'agressió sexual està tipificada als articles 178 i 183 del Código Penal, mentre que l'agressió sexual amb penetració ho està a l'article 179. La corrupció de menors o incapacitats es troba als articles 189.1, .4 i .5 i la pornografia de menors als articles 189.1, .2 i .7. Finalment, els delictes inclosos a "altres", es recullen als articles 181 i 188 del Código Penal.
Es computen dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques, a excepció de l'Ertzaintza, i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístico de Criminalidad.

Al mapa es mostren els fets aclarits de delictes contra la llibertat sexual per comunitat autònoma el 2019.S'identifica que Catalunya és la CCAA amb un major nombre absolut de fets, amb 2420 casos, mentre que Ceuta en té 19. Analitzant las taxes de casos en funció de la població, les Illes Balears té la major taxa de fets, amb un total de 44.63 casos per 100000 habitants.

Es compten dades provinents de la Policia Nacional, Guardia Civil, policies autonòmiques, a excepció de la Ertaintza, i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístico de Criminalidad.

El gràfic evidencia els fets aclarits de delictes sexuals relacionats amb la cibercriminalitat, del 2011 al 2019. En general s'observa una tendència a l'alça, amb els casos de Pornografia de menors amb el major nombre de casos absolut al llarg dels anys.D'altra banda, s'observa un gran increment dels delictes de contacte mitjançant tecnologia amb menors de 16 anys amb finalitats sexuals, passant de 0 casos el 2011 a 183 al 2019. Una tendència semblant s'observa pel que fa als casos d'abús sexual, incrementant de 19 a 156.

Tots els delictes presentats es troben sota els articles 181, 183.1, 183.bis, 184, 185, 186 i 189 del Código Penal. 

De l'any 2011 al 2014 es computen dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Foral de Navarra i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístico de Criminalidad. A partir de 2015 també s'inclouen dades dels Mossos d'Esquadra. No s'inclouen dades de l'Ertzaintza en tota la serie històrica.
Dins de les consideracions de delictes sexuals relacionats amb criminalitat queden excloses les agressions sexuals amb/sense penetració i els abusos sexuals amb penetració.

Aquestes visualitzacions presenten els agressors i les víctimes per sexe i edat del 2010 al 2019.
S'identifica que els agressors són majoritàriament homes, mentre que aquesta tendència s'inverteix en observar les víctimes, que són majoritàriament dones.
Entrant al detall de les victimitzacions, s'observa com la major proporció d'homes vulnerats es troba al rang d'edat dels 0 als 13 anys, disminuint els casos a mesura que s'avança en el rang d'edat. D'altra banda, on es concentren el major nombre de víctimes dones és entre els 18 a 30 anys, tot i que s'observa un nombre considerable de casos al llarg de tota la piràmide d'edats.

Pel que fa a detencions i investigats, el nombre d'agressors predomina en tots les franges d'edat, amb un major nombre d'agressors d'entre 41 a 64 anys.

Les dades d'agressors (detencions i investigats) computen dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques, a excepció dels Mossos d'Esquadra, i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístico de Criminalidad. No s'inclouen dades de l'Ertzaintza d'investigats.
Pel que fa a les víctimes, es computen dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Foral de Navarra i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístico de Criminalidad. No s'inclouen dades de l'Ertzaintza ni dels Mossos d'Esquadra.

Del total de víctimes de delictes contra la llibertat sexual registrats a Espanya entre 2010 i 2019, un 45.65% són menors d'edat.

Local - Catalunya i Santa Coloma de Gramenet

Dades sobre violències sexuals a Catalunya i Santa Coloma de Gramenet

Els fets aclarits per delictes contra la violència sexual a Catalunya han tingut una evolució dispar.Després de la categoria "Altres", les agressions sexuals amb penetració són el tipus de delicte amb major nombre de fets el 2019. També s'observa com del 2011 al 2015 hi ha una certa estabilització d'agressions sexuals i agressions sexuals amb penetració. D'altra banda, els casos de pornografia de menors ha anat variant al llarg del temps, mentre que els de corrupció de menors/persones amb discapacitat es manté en nombres baixos.L'agressió sexual està tipificada als articles 178 i 183 del Código Penal, mentre que l'agressió sexual amb penetració ho està a l'article 179. La corrupció de menors o incapacitats es troba als articles 189.1, .4 i .5 i la pornografia de menors als articles 189.1, .2 i .7. Finalment, els delictes compresos dintre d'"altres" es troben als articles 181 a 188 del Código Penal.

Dintre d'"altres" es contemplen els delictes d'abús sexual (sense/amb penetració), assetjament sexual, delictes de contacte mitjançant tecnologia amb menors de 13 anys amb finalitats sexuals, exhibicionisme, provocació sexual i relatius a la prostitució, d'acord amb el SEC.

Es computen dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques, a excepció de l'Ertzaintza, i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístico de Criminalidad.

En aquest mapa es presenten els fets aclarits de delictes sexuals a les províncies catalanes el 2019. En nombres absoluts, Barcelona posseeix el major nombre de casos, amb 1727. Observant les taxes en funció de la població, Lleida té la major taxa amb 36.33 casos per 100000 habitants. Barcelona té una taxa de 30.29 casos.

Es computen dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques, a excepció de l'Ertzaintza, i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístico de Criminalidad.

La legislació catalana permet conèixer al detall la manifestació de la violència masclista en l'àmbit social-comunitari, el que fa possible determinar els casos específics de violències sexuals referents a la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis forçosos. Per tant, aquest gràfic identifica les dones i nenes ateses del 2017 al 2019 en relació a aquestes violències. Mentre per la MGF es destaca un augment el 2018, els casos de matrimonis forçosos han anat en augment al llarg dels últims tres anys.

La Ley 17/2020 estableix la Mutilació genital femenina o risc de patir-la com "qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o que produeixi lesions en ells, encara que consti el consentiment exprés o tàcit de la dona" (Diari Oficial de Catalunya, 2020). Així mateix, conceptualitza aquest i als Matrimonis forçats com a part de la violència sexual en la següent definició: "c) Violència sexual: comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona creant unes condicions o aprofitant-se d'un context que, directe o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment ni la voluntat de la dona, amb independència del vincle que existeixi entre la dona i l'agressor o agressors. Inclou l'accés corporal, la mutilació genital o el risc de patir-la, els matrimonis forçats, el tràfic de dones amb finalitats d'explotació sexual, l'assetjament sexual i per raó de gènere, l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre altres conductes" (Ídem, 2020).

Els fets aclarits per delictes contra la llibertat sexual a Santa Coloma de Gramenet s'han mantingut estables en els últims 4 anys, amb una mitjana de 33 casos de violència sexual a l'any. 

La categoria "Resta de delictes contra la llibertat i intimidació sexual" inclou, en aquest cas, l'agressió sexual, la corrupció de menors/incapacitats, la pornografia de menors, i la variable "altres", d'acord amb el Ministeri de l'Interior. 

L'agressió sexual està tipificada en els articles 178 i 183 del Codi Penal, mentre que l'agressió sexual amb penetració ho està en l'article 179. La corrupció de menors o incapacitats es troba en els articles 189.1,.4 i .5, i la pornografia de menors en els articles 189.1,.2 i .7. Finalment, els delictes d' "altres contra la llibertat/indemnitat sexual", es localitzen en els articles 181 a 188 del Codi Penal. Per "altres" s'entén els delictes d'abús sexual (sense/amb penetració), assetjament sexual, delictes de contacte mitjançant tecnologia amb menor de 13 anys amb fins sexuals, exhibicionisme, provocació sexual i relatius a la prostitució, d'acord amb el SEC.

Es computen dades provinents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, policies autonòmiques i policies locals que proporcionen dades al Sistema Estadístic de Criminalitat.

Comparant la taxa de delictes contra la llibertat sexual durant els anys a Espanya, Catalunya i Santa Coloma de Gramenet s'observa com la taxa de delictes sempre ha sigut major en el territori català. Tant a Espanya com a Catalunya s'observa una tendència alcista en el nombre de casos.
Pel que fa a Santa Coloma, s'observa com l'any 2016 i 2017 tenia una taxa més elevada que la resta de territoris.

Europa i el món

Dades sobre violència sexual a Europa i al món

L'evolució dels crims de violència sexual registrats a Europa mostra un gran augment dels casos des de 2008, observant-se el punt d'inflexió en el 2012 i havent-se duplicat el nombre de crims sexual registrats el 2018.L'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat) ha compilat la present informació a partir dels registres de delictes de la Policia de cada país considerat. En particular, referent a la violència sexual, s'engloba en aquest concepte la violació i l'agressió sexual.Per tant, l'Eurostat busca que aquests nombres excloguin "actes d'abús d'una posició de vulnerabilitat, poder o confiança, o ús de la força o amenaça de força, per beneficiar-se monetàriament, social, o políticament de la prostitució o actes sexual d'una persona, coacció, delictes de prostitució, delictes de pornografia i altres actes contra normes sexuals d'ordre públic tals com incest que no equivalgui a violació i exhibicionisme, agressions i amenaces, esclavitud i explotació que no equivalguin a actes nocius de naturalesa sexual, tràfic d'éssers humans per l'explotació sexual i assetjament" (2021).

Tanmateix, hi ha registres en què alguns d'aquests actes són inclosos degut a la metodologia de recopilació de dades de cada país; aquesta informació desglossada pot ser consultada a les metadades de referència

Observant la taxa de crims de violència sexual per cada 100.000 habitants en els diferents països d'Europa en l'any 2018, el Regne Unit se situa amb la taxa més alta, amb 269 crims de violència sexual per cada 100.000 habitants, seguit de Suècia i Islàndia.
La font de dades destaca que s'ha de tenir en compte que aquestes xifres no reflecteixen necessàriament el nombre real de delictes sexuals. Més aviat mostra fins a quin punt la policia denuncia i registra aquests delictes. Per tant, la variació entre països també pot estar influenciada per la consciència general en les actituds cap als delictes de violència sexual.

Per aportar una visió mundial sobre les dades de violència contra les dones, es presenta el percentatge de dones que van patir violència física o sexual per part de la seva parella l'any 2017.
Afganistan és el país amb una major taxa, on el 39% de les dones han patit violència física o sexual a mans de la seva parella, seguit de la República Democràtica del Congo (35%) i Etiòpia (29%).
Our World in Data va considerar a totes aquelles dones de 15 anys o més grans que han experimentat violència física o sexual per part d'una parella intima en l'últim any per compilar la present informació.

 

 

Macroenquesta de violència contra la dona

Dades sobre violència sexual en la Macroenquesta de violència contra la dona

Un 8.87% de dones van indicar haver viscut situacions de violència sexual en parella. Si bé aquest pot semblar un percentatge relativament baix, no es pot ignorar que aquestes dades representen persones que tenen que enfronta-se als seus agressors en la seva xarxa de suport més pròxima.
D'aquest percentatge, més del 60% van manifestar que la freqüència d'aquestes violències sexuals era setmanal o mensual. Un 13% d'elles patien violacions tots o quasi cada dia.

Un 6.48% de dones van manifestar haver viscut situacions de violència sexual fora de la parella.

Un 11% de les dones que van patir violència sexual fora de l'àmbit de la parella van manifestar talls, rascades, blaus o dolors com seqüeles físiques de la violència viscuda. Un 7.1% d'elles va tenir lesions en els genitals a conseqüència de la violència sexual viscuda. 
Per altra banda, s'observa com les seqüeles mentals estan més presents entre les conseqüències per les situacions de violència sexual viscudes. Els principals danys mentals que declaren les víctimes són ansietat, fòbia, atacs de pànic, desesperació i sensació d'impotència i pèrdua d'autoestima. Un 7.9% d'elles va declarar pensaments de suïcidi o autolesió. 
A més, entre altres conseqüències causades per aquestes violències sexuals fora de l'àmbit de la parella, un 4.19% de les víctimes pateix una discapacitat a conseqüència de la violència sexual viscuda. 

El 70% dels casos va ser la mateixa víctima que va experimentar la violència sexual qui va informar la policia de la violència sexual viscuda fora de l'àmbit de la parella.
D'altra banda, en la gran majoria dels casos de violència sexual fora de l'àmbit de la parella no es va presentar denúncia davant jutjat (96%). 
Entrant a analitzar els motius pels quals no es va informar de la violència sexual viscuda hi ha diversitat de motius, però destaquen el fet d'haver viscut la violència sexual quan la víctima era menor o per haver donat poca importància, no ser bastant greu, no considerar-ho necessari o no haver-ho considerat violència en el moment d'ocórrer.