Conceptualització

En termes essencials, la violència sexual té lloc quan la persona agressora força o manipula a una altra per realitzar o involucrar-se en una activitat sexual no desitjada (NSVRC, 2012). La premissa clau de la violència sexual és el no consentiment d'una de les parts.

La violència sexual posseeix diverses manifestacions, abastant més enllà de les agressions sexuals amb penetració. Pot anar des d'insinuacions sexuals o imatges íntimes no sol·licitades, fins i tot sense arribar a involucrar una part física en un primer moment, però que restringeixin la decisió i moviment de la persona, com els matrimonis forçosos (OMS, 2013).

De la mateixa manera, aquesta pot estar present als espais virtuals; la Llei Orgànica 1/2015 d'Espanya va introduir que dins de la cibercriminalitat es comprengui com a delicte l'assetjament i l'abús sexual virtual, així com la pornografia de menors.

Tot l'esmenat anteriorment s'inclou en el Título VIII del Código Penal Español: Delictes contra la Llibertat i Indemnitat Sexuals, on es troba especial èmfasi a la protecció de menors i persones amb discapacitats davant d'aquesta problemàtica.

Aixi mateix, la legislació catalana complementa a la legislació espanyola a través de la Llei 5/2008. Aquesta, a més de realitzar la diferenciació de la violència masclista en els àmbits específics on pot tenir lloc, afegeix, a més dels usuals (parella, familiar i laboral), l'àmbit social i comunitari, definint-ho com aquelles formes de violència masclista que es manifesten als espais públics. Això afegeix la següent tipologia: agressions sexuals; assetjament sexual; tràfic i explotació sexual de dones i nenes; mutilació genital femenina (MGF); matrimonis forçosos; violència derivada de conflictes armats i violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones.

Gràcies a aquesta desagregació, hi ha possibilitat de reconèixer la relació de l'agressor amb la persona, sigui parella, familiar, coneguda o desconeguda. Igualment, es compta amb major detall i freqüència sobre les dades referents a la MGF i els matrimonis forçosos a Catalunya.